§ 1

Postanowienia ogólne

 • Sprzedaż produktów elektronicznych za pośrednictwem sklepu internetowego Usługi Happy Talent Tree realizuje Anna Brecheisen, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Anna Brecheisen Happy Talent Tree”, Schonhoverstrasse 9,  90409 Norymberga (Niemcy), pod numerem podatkowym
 • Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail
 • Świadczenie Usługi w Serwisie odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie (dalej “Regulamin”).
 • Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Usługi w Serwisie.
 • Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usługi, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 • Przed skorzystaniem z Usługi należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin.
 • Rozpoczynając korzystanie z Usługi Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, dokonuje akceptacji niniejszego Regulaminu, jego postanowień i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

§ 2

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 • Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 • Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupu w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 kodeksu cywilnego),
 • Operator Płatności – Pay-Pal, Przelewy24
 • Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem: https://happytalenttree.com/regulamin
 • Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresami:
  https://happytalenttree.com/oferta
 • Sprzedawca – Anna Brecheisen, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Anna Brecheisen Happy Talent Tree , Schonhoverstrasse 9, 90409 Norymberga (Niemcy), numer podatkowy
 • Happy Talent Tree – Portal internetowy znajdujący się pod adresem https://happytalenttree.com, który umożliwia Klientowi zamówienie i skorzystanie z Usługi online świadczonych przez Sprzedawcę.
  Usługa online – Usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta w pełni za pośrednictwem sieci Internet.

§ 3

Postanowienia wstępne

 • Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż produktów elektronicznych, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną zgodnie z § 3 Regulaminu.
 • Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego.
 • Do dokonania zakupu za pośrednictwem Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są poniższe wymogi techniczne:
 • dostęp do Internetu,
 • standardowy system operacyjny,
 • standardowa przeglądarka internetowa,
 • posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 • Warunki techniczne, jakie musi spełniać komputer lub inne urządzenie Kupującego, niezbędne do korzystania z zakupionego produktu elektronicznego, wskazane są każdorazowo w opisie danego produktu.
 • Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.
 • Każdy Użytkownik oraz Klient oświadcza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
 • Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych w Sklepie.
 • Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto.

§ 4

Usługi świadczone drogą elektroniczną

 • Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci produktów elektronicznych dostępnych w Sklepie. Zawarcie umowy możliwe jest bez posiadania konta w Sklepie. Procedura zawarcia umowy opisana jest szczegółowo w § 5 Regulaminu.
 • Regulamin określa warunki i zasady świadczenia Usługi online przez Sprzedawcę za pośrednictwem strony Happy Talent Tree.

§ 5

Prawa własności intelektualnej

 • Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że produkty elektroniczne dostępne w Sklepie stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 • Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie produktów elektronicznych przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy do produktów elektronicznych i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§ 6

Zawieranie umowy


 • W celu zawarcia umowy o świadczenie wybranej usługi Klient powinien zapoznać się z ofertą Usługodawcy dostępną na stronie https://happytalenttree.com
 • W celu zakupu produktu elektronicznego, Kupujący musi podjąć następujące kroki:
 • dodać produkt lub produkty do koszyka, klikając w przycisk „Dodaj do koszyka”,
 • z widoku koszyka, kliknąć w przycisk „Przejdź do kasy”,
 • wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia i wybierając sposób płatności; jeżeli Kupujący nie ma konta w Sklepie, może również w tym momencie zadecydować o założeniu konta,
 • zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu,
 • kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.
 • Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty ceny za wybrane produkty elektroniczne.
 • Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą umowę o dostarczenie treści cyfrowych w postaci wybranych produktów elektronicznych uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
 • Usługodawca przystępuje do realizacji świadczeń wynikających z zawartej umowy, niezwłocznie po otrzymaniu płatności od Klienta, zgodnie z terminami wskazanymi w opisie usługi.

§ 7

Dostawa produktu elektronicznego


1. Dostawa kupionego produktu elektronicznego następuje w sposób i w terminie wskazanym w opisie danego produktu elektronicznego.
2. Usługodawca ma prawo nie przyjąć zamówienia ze względu na ilość zleceń. W takim przypadku usługodawca zaproponuje klientowi inny, konkretnie określony termin realizacji lub zwrot wpłaconych środków.
5. W przypadku sporu dotyczącego daty zawarcia umowy za moment zawarcia umowy uznaje się moment wysłania Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji.
6. Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienie w realizacji zlecenia spowodowane podaniem błędnego adresu mailowego, pod który z powodów niezależnych od Sprzedawcy, nie można przesłać informacji o potwierdzeniu zlecenia.
7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zleceń złożonych na nieprawidłowo wypełnionym formularzu, nieopłaconych lub takich, których nie uda się potwierdzić w ramach kontaktu z Klientem, oraz zleceń składanych przez Klientów, którzy nie przestrzegają postanowień Regulaminu.
8. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieścisłości dotyczących świadczenia usług Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: lub formularzem kontaktowym w celu wyjaśnienia sprawy.
9. W przypadku braku możliwości wyświadczenia usługi z powodów określonych w ustępie 7. niniejszego paragrafu, Klient otrzyma na ten temat pełną informację drogą elektroniczną, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia złożenia zlecenia lub stwierdzenia przeszkody.
9. CV i list motywacyjny opracowane w ramach usług to dokumenty tworzone zgodnie z najlepszymi praktykami w branży rekrutacyjnej. Sprzedawca może odmówić wykonania usługi jeśli dokumenty mają być przygotowane w standardzie narzuconym przez klienta odbiegającym od tego sposobu.
10. Sprzedawca może odmówić dalszej realizacji zamówienia, jeśli nie otrzymuje od klienta odpowiedzi w ciągu 30 dni od próby kontaktu telefonicznego lub mailowego. Powrót do realizacji zamówienia może odbyć się po akceptacji Sprzedawcy w uprzednio uzgodnionym terminie.

§ 8

Odstąpienie Konsumenta od umowy

 • Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 • Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 • Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną.
 • Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 • W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

§ 9

Odpowiedzialność za wady

 • Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt elektroniczny wolny od wad.
 • Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli produkt elektroniczny ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 • Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę produktu elektronicznego, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 • Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.
 • Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu o nie więcej niż 10 dni w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga nietypowych, szczególnych działań i ustaleń lub napotka przeszkody niezależne i niezawinione od Anna Brecheisen HTT.
 • Reklamacji nie podlega forma ani styl graficzny przygotowanych dokumentów, które są wynikiem autorskiego stylu oraz metodologii pracy Sprzedawcy.

§ 10

Dane osobowe i pliki cookies

§ 11

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 • Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 • Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
 • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
 • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
 • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 • Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl .
 • Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr . Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 12

Postanowienia końcowe

 • Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej www.happytalenttree.com
 • Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.
 • Kupujący zgadza się i rozumie, że Anna Brecheisen Happy Talent Tree (Anna Brecheisen) nie jest odpowiedzialna za wyniki Kupującego i nie daje żadnych rekomendacji ani gwarancji co do jakichkolwiek rezultatów. Zawsze istnieje prawdopodobieństwo, że działania Kupującego nie przyniosą oczekiwanych rezultatów i nie ma żadnej gwarancji, że uzyska on rezultaty podobne do przedstawionych. Informacje na stronie są wyłącznie wyrazem osobistych poglądów autora i nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ani indywidualnej porady. Wszelkie decyzje i działania Kupujący podejmuje na własną odpowiedzialność